FANCY et FELINA dans leur nouveau foyer

 


Felina âgée de 10 mois

 


Felina âgée de 10 mois

 


Fancy âgée de 10 mois

 


Fancy et Félina âgées de 5 mois et demi

 


Fancy et Félina âgées de 5 mois et demi

 


Fancy âgée de 5 mois et demi

 


Fancy âgée de 5 mois et demi

 


Felina âgée de 5 mois et demi

 


Felina âgée de 5 mois et demi

 


Fancy et Félina âgées de 4 mois et demi

 


Fancy et Félina âgées de 4 mois et demi

 


Félina et Fancy âgées de 4 mois et demi